محصولات فرهنگی متافیزیک اسلامی

ترم چهارم

ترم چهارم: هاله شناسی

  ‌( ۱۱ جلسه صوتی )
 هاله بینی و هاله درمانی

ترم پنجم: چاکرا درمانی

( ۱۳جلسه صوتی )
 انرژی درمانی
شاهکارخلقت

درس

ترم ششم: شناخت, پیشگیری, علاج چشم زخم

( ۱۵ جلسه صوتی )
(خطری رایج، پنهان، مرگبار )

ترم هفتم: شناخت وتاثیر فرشتگان در زندگی انسانها

 ( ‌۷ جلسه صوتی )
راههای  انس باملایکه

ترم 8

ترم هشتم: آموزش دست شناسی

( ۳۲ جلسه صوتی )
✔️     چیرو نو می
✔️ درماتوگلیفیک 
✔️   چیرو مناسب

ترم دهم: بررسی سحر و جادو و پیشگیری علاج آن

(۱۰ جلسه صوتی )