خطری رایج پنهان و مرگ بار

بیماریهای متافیزیکی ودرمان آن درکودکان

هدف اول ابلیس و شیاطین جن و انس، علاوه بر گمراه ساختن انسانها، ایجاد درد، گرفتاری و بیماری در نسل آدم و بنی آدم است. طبیعتاً اگر ما انسانها درگیری بیماری، درد و رنج باشیم دیگر فرصت عبادت کردن یا فکر کردن به خداوند و زیبایی ها را نخواهیم داشت. در واقع ابلیس میخواهد با این کار، ما را به خودمان و به مشکلات خودمان مشغول سازد تا ذهن و فکر ما از طی طریق الهی بازماند. یکی از همین…

0 دیدگاه