آشنایی با سی دی های آموزشی استاد میرزایی

 1. سی دی آموزشی چاکرا درمانی (شاهکار خلقت)(11 جلسه صوتی)عناوین:تقویت و فعال سازی چاکراهاپاکسازی چاکراها از امواج منفیچاکرا درمانیانرژی درمانی از طریق چاکراو... 2. سی دی آموزشی هاله شناسی و هاله درمانی(12 جلسه صوتی)عناوین:شناخت هالههاله بینیراه های پاکسازی و تقویت هالهو...       3. سی دی آموزشی در آغوش فرشتگان (رهایی از استرس)(7 جلسه صوتی)عناوین:راه های انس با فرشتگانآشنایی و توسل به جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و...همزار حقیقت یا خرافات؟و...      4. سی دی آموزشی نقش خواب در زندگی(خواب خوب=حال خوب)(21 جلسه…

0 دیدگاه