بیماریهای متافیزیکی ودرمان آن درکودکان

هدف اول ابلیس و شیاطین جن و انس، علاوه بر گمراه ساختن انسانها، ایجاد درد، گرفتاری و بیماری در نسل آدم و بنی آدم است. طبیعتاً اگر ما انسانها درگیری بیماری، درد و رنج باشیم دیگر فرصت عبادت کردن یا فکر کردن به خداوند و زیبایی ها را نخواهیم داشت. در واقع ابلیس میخواهد با این کار، ما را به خودمان و به مشکلات خودمان مشغول سازد تا ذهن و فکر ما از طی طریق الهی بازماند. یکی از همین…

0 دیدگاه

ارتباط پای چپ با بیماریهای متافیزیکی

  پای چپ و بیماری های متافیزیکی در خیلی از بیماران متافیزیکی مشاهده شده است که پای چپ آنها بیشتر از پای راستشان دچار درد و مشکلات می شود. یا بطور کلی نیمه چپ بدنشان مانند کتف و شانه ی چپ ، دست چپ و یا حتی پهلوی چپ، چه قبل و چه هنگام استفاده از درمان معنوی بیش از نیمه راست بدن ، دچار درد و سنگینی می شوند . دلیل این کار، ابتدا همان تقسیم بندی های متضاد…

0 دیدگاه