«فهرست کارگاه های استاد میرزایی»

کارگاه های برگذار شده:

1. مزاج شناسی

2. زبانشناسی (تشخیص بیماری ها از روی زبان)

3. دست شناسی (درماتو: تشخیص بیماری ها از روی دست)

4. درمان تخصصی بیماری ها به روش استاد میرزایی

5. دست شناسی (چیرونومی: شناخت استعداد ها، ظرفیت ها و توانایی ها، شناخت تیپ شخصیتی افراد از شکل دست)

6. دست شناسی (چیرومانسی: پیش بینی حوادث، مشکلات و پیشامد ها از دست)

7. هاله شناسی

8. چاکرا درمانی

9. برونفکنی

10. رویاء

11. خواب

12. …