ارتباط پای چپ با بیماریهای متافیزیکی

  پای چپ و بیماری های متافیزیکی در خیلی از بیماران متافیزیکی مشاهده شده است که پای چپ آنها بیشتر از پای راستشان دچار درد و مشکلات می شود. یا بطور کلی نیمه چپ بدنشان مانند کتف و شانه ی چپ ، دست چپ و یا حتی پهلوی چپ، چه قبل و چه هنگام استفاده از درمان معنوی بیش از نیمه راست بدن ، دچار درد و سنگینی می شوند . دلیل این کار، ابتدا همان تقسیم بندی های متضاد…

0 دیدگاه